โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Bangkok trip ภายใต้กิจกรรมนานาชาติ  "KU Global Lounge"
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Bangkok trip ภายใต้กิจกรรมนานาชาติ "KU Global Lounge"
26/4/2566 / 26 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Bangkok trip
 
ภายใต้กิจกรรมนานาชาติ  "KU Global Lounge" ประกอบด้วยนิสิตต่างชาติ 

จำนวน 18 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 26 เมษายน 2566

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Bangkok trip ภายใต้กิจกรรมนานาชาติ  "KU Global Lounge" โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Bangkok trip ภายใต้กิจกรรมนานาชาติ  "KU Global Lounge"