คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
28/4/2566 / 38 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิง


นิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชม

พิพิธบางลำพู จำนวน 66 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566  

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566