โรงเรียนศิลปะแหลมคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน
โรงเรียนศิลปะแหลมคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน
28/4/2566 / 29 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนศิลปะแหลมคม จัดกิจกรรม
ค่ายศิลปะให้แก่ เยาวชนไทยอายุ ระหว่าง 5-12 ปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน

โรงเรียนศิลปะแหลมคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน โรงเรียนศิลปะแหลมคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน โรงเรียนศิลปะแหลมคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 เมษายน