โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
10/5/2566 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์
จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566