สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
15/6/2566 / 47 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
จำนวน 40 คน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566