สำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำนักท่องเที่ยว expat french ขาวฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 24 มิถุนายน 2566
สำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำนักท่องเที่ยว expat french ขาวฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 24 มิถุนายน 2566
5/7/2566 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำนักท่องเที่ยว expat french 

ชาวฝรั่งเศสจำนวน 25 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

สำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำนักท่องเที่ยว expat french ขาวฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำนักท่องเที่ยว expat french ขาวฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 24 มิถุนายน 2566