ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
6/7/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) จำนวน 50 คน


เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ชมรมกุญแจทอง (ประเทศไทย) เข้าเยียมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566