มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
13/7/2566 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 15 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566