มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
17/7/2566 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566