มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
17/7/2566 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอ
จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมแฟชันและสิ่งทอเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566