มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
17/7/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 30 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566