โรงเรียนสิงห์สมุทร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสิงห์สมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566
17/7/2566 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนสิงห์สมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสิงห์สมุทร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสิงห์สมุทร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสิงห์สมุทร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวีนที่ 15 กรกฎาคม 2566