มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
20/7/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนำคณะครู นักศึกษาชาวไทย
และชาวต่างชาติ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566