เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
21/7/2566 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง"

นำนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพระนคร 11 โรงเรียน จำนวน 200 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวทีถอดบทเรียน "นวัตกรรมธนาคารเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นสวนผักอาหารคนเมือง" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566