จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาชาวต่างชาติของศูนย์ฝึกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาชาวต่างชาติของศูนย์ฝึกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
23/7/2566 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 50 คน ของศูนย์ฝึกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาชาวต่างชาติของศูนย์ฝึกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566