มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
23/7/2566 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566