มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
11/8/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 11 สิงหาคม 2566