คณะบุคลากรครูจากโรงเรียนบ้านแม่ที จ.สงขลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
คณะบุคลากรครูจากโรงเรียนบ้านแม่ที จ.สงขลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
16/8/2566 / 21 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะบุคลากรครูจากโรงเรียนบ้านแม่ที จ.สงขลา จำนวน 22 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

คณะบุคลากรครูจากโรงเรียนบ้านแม่ที จ.สงขลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566