คณะจากกรุงเทพธนาคมเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
คณะจากกรุงเทพธนาคมเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
16/8/2566 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากกรุงเทพธนาคมจำนวน 35 คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

คณะจากกรุงเทพธนาคมเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566