โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
21/8/2566 / 21 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน 74 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 17 สิงหาคม 2566