โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
21/8/2566 / 20 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 7 คน

เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 12 สิงหาคม 2566