สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566
21/8/2566 / 22 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกรมธนารักษ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 75  คน

เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 18, 25 สิงหาคม 2566