โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566
โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566
21/8/2566 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนสตรีวิทยา กำหนดจัดกิจกรรม "สตรีวิทยา ยลวิถีชุมชน ณ เกาะรัตนโกสินทร์"
นำนักเรียน จำนวน 236 คน เข้าเยี่ยมชมพิิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566
โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2566