โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566
30/8/2566 / 22 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 48 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566