โครงการเกษียณอายุบุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566
โครงการเกษียณอายุบุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566
4/9/2566 / 25 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โครงการเกษียณอายุบุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

จำนวน 45 ราย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566

โครงการเกษียณอายุบุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 โครงการเกษียณอายุบุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566