คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
11/9/2566 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู จำนวน 25 ราย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566