โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566
โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566
18/9/2566 / 19 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา


โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพู
เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566 รวมทั้งหมด 64 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีต และรู้จักสืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน


โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566 โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566 โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566
โรงเรียนจิตรลดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 12 , 13-14 กันยายน 2566