คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
18/9/2566 / 17 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าชมพิพิธบางลำพู
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 จำนวน 23 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีต และรู้จักสืบค้นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566