สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566
18/9/2566 / 42 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา


สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 จำนวน 90 คน
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิต
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีต และรู้จักสืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566