วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
16/11/2566 / 27 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ ณ พิพิธบางลำพู
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 8 ราย

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าถ่ายทำข้อมูล และสัมภาษณ์ที่พิพิธบางลำพูในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566