โรงเรียนทอสี เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนทอสี เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
16/11/2566 / 24 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนทอสี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
จำนวน 24 ราย 
เพื่อให้นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมไทยในอดีต
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ

โรงเรียนทอสี เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนทอสี เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนทอสี เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566