อาคารพิพิธบางลำพู
อาคารพิพิธบางลำพู
19/4/2560 / 29 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางลำพู อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ริมคลองบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่เศษ มีกลุ่มอาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีความเป็นมาและมีการใช้งานมายาวนานหลายทศวรรษ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มอาคารเหล่านี้เป็นโบราณสถาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกด้วย โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมตามนโยบายอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมธนารักษ์ และศิลปวัฒนธรรมชุมชนของย่านบางลำพูตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ที่สะท้อนเรื่องราว ความคิด ความนิยม และสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปตามกระแสของวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย โดยได้เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘และนับว่าเป็นการใช้พื้นที่โบราณสถานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

อาค